تغییرات شرکت - صورتجلسات شرکت ها

همه شرکت ها و موسسات می توانند در مدارک و اطلاعات اصلی خود تغییرات ایجاد کنند.

تغییرات شرکت ها با تنظیم صورتجلسات مرتبط با آن انجام می شود. تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت توسط وکیل انجام می شود.

تعدادی از عناوین اصلی تغییرات شرکت را در ذیل ارائه می دهیم

برخی از صورتجلسات شرکتها

 • صورتجلسه هیأت مدیره
 • صورتجلسه انحلال  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر نام  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر محل  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر موضوع مؤسسه
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
 • صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه تغییر نام در شرکت مسئولیت محدود
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره
 • صورتجلسه تغییر محل  شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع قوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه
 • صورتجلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
 • صورتجلسه کاهش اختیارات سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرمحل شرکت
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت
 • صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  کاهش سرمایه و خروج  شریک در شرکت بامسئولیت محدود
 • صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه(افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)
 • صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک )
 • صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه تبدیل نوع شرکت از شرکت با  مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه  کاهش سرمایه شرکت بدون خروج  شریک در شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکت بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  افزایش سرمایه شرکت در همراه با شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود