تغییر نام شرکت

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.

اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟

حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد. (مثل پویا، پایا و...)

یک سوال
مراحل حقوقي تعويض نام شرکت در ايران چيست؟ آيا اصلاً مي توان نام شرکت را تغيير داد؟ آيا بايد براي تعويض نام در اداره ثبت شرکتها نام مصوب هيأت مديره را بطور مکتوب ارائه کرد؟ و اگر اينطور است، چگونه نامي که معلوم نيست مورد پذيرش قرار مي گيرد را مي توان مصوب نمود؟

پاسخ
مجمع عمومي فوق العاده نه هيئت مديره نام را تغيير مي دهد. اما برابر مقررات اين نام بايد بر اساسي باشد. مثلا مشابهت نداشته باشد الخنيک است نخست به اداره ثبت شرکتها برويد و از نام مورد نظرتان بپرسيد. اگر مي گويند آري همان کنيد. اگر نه انتخابي ديگر اکنون نامهاي يک و دو واژه اي را نمي پذيرند. هيچ دليل قانوني هم ندارند. نامهاي سه واژه اي را دشوار ولي چهار واژه اي را زود ميپذيرند.