تشکیل پرونده دارایی

هر شخصیت حقوقی (شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی

 • اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
 • کپی پیش آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)
 • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
 • کپی تقاضانامه (موسسات)
 • کپی پیش آگهی تغییرات
 • کپی روزنامه رسمی تغییرات
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
 • اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
 • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت نامه به نام نماینده موسسه مهرگان در دفترخانه اسناد رسمی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی (اشخاص حقیقی)

 • فرم اطلاعات هویتی
 • تصویر شناسنامه
 • (اصل و تصویر) فیش بانکی
 • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری ( رسمی و غیر رسمی )
 • سه قطعه عکس ۴*۳
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)