وصول مطالبات - وکیل چک - سفته - اوراق بهادار

وصول مطالبات

  • اخذ اجرائیه ثبتی در مورد مهریه
  • اخذ اجرائيه ثبتی در مورد چك بلامحل
  • اجرای احكام محاكم داخل ايران
  • اجرای احكام دادگاههای خارجی
  • اجرای اسناد تنظيم شده در خارج از كشور
  • کله امور مربوط به چک برگشتی و و سفته

وبه طوركلی مسائل راجع به اجرای احكام و اسناد