وکیل | وکیل تهران | بهترین وکیل تهران

وکیل کیست ؟وکیل

وكیل attorney
كسی است كه به موجب عقد وكالت و از جانب موكل خود، نایب انجام امری می شود.

وكالت
معنی لغوی وكالت، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وكالت  عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید.

موكل
كسی است كه به دیگری وكالت انجام امری را می دهد.

مورد وكالت
امر و یا اموراتی است كه وكیل به موجب عقد ( قرارداد ) وكالت و به نیابت ( نمایندگی ) از طرف موكل خود می بایست انجام دهد ، مورد وكالت باید از اموراتی باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد ، و وكیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد.

تعهدات وكیل

هرگاه از تقصیر وكیل خساراتی به موكل متوجه شود كه وكیل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود، وكیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جای موكل خود دریافت می كند به او رد كند ، در صورتیكه برای انجام امری دو یا چند وكیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وكیل وكالت در توكیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار كند.

تعهدات موكل
موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل باید تمام مخارجی كه وكیل برای انجام وكالت نموده است را بدهد، موكل باید اجرت وكیل را بدهد مگر اینكه در عقد وكالت طور دیگری مقرر شده باشد.

طرق انقضای وكالت
با عزل موكل ، با استعفای وكیل ، با فوت یا جنون موكل و یا وكیل.

طرق منفسخ شدن وكالت
با از بین رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملی از سوی موكل كه منافی با وكالت وكیل باشد .

وكالت در دادگاهها
با توجه به اینكه اقامه دعوی حقوقی و یا كیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یكبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی كه از این قاعده مستثنی هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وكیل پایه یک دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفید باشد ، البته مشاوره با وكیل فقط مختص بروز مشكلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشكلات ، می توان با وكیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

تعهدات وکیل

 1. اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
 2. رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
 3. استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
 4. تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل

 1. التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
 2. پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
 3. پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت

 • «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود.
 • عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.
 • موت یا جنون وکیل یا موکل.
 • موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدنی)

علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.