دعاوی ملکی | وکیل ملک | وکیل ملکی | دعاوی امور ملکی

خدمات تخصصی حقوقی امور ملکی

 1. طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد
 2. تخليه يد
 3. رفع تصرف عدواني
 4. رفع ممانعت از حق
 5. رفع مزاحمت
 6. الزام تنظيم سند رسمي
 7. الزام به فك رهن
 8. الزام به اخذ پايان كار
 9. الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي
 10. ابطال سند
 11. ابطال قرارداد
 12. فسخ قرارداد
 13. كليه دعاوي راجع به موقوفات عام وخاص
 14. اخذ و مطالبه اجور معوقه
 15. اخذ و مطالبه اجرت المثل
 16. تعديل (به روز كردن )اجاره بها
 17. مطالبه سر قفلي وحق كسب و پيشه وتجارت
 18. تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال 1356
 19. تخليه اماكن تجاري و مسكوني مشمول قانون سال1376
 20. تخليه اماكن مسكوني مشمول قانون سال 1362
 21. تجويز انتقال منافع
 22. اخذ به شفه - مطالبه ثمن
 23. الزام به تحويل مبيع
 24. مطالبه سهم الارث
 25. اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسيم قيمت ملك مشاعي)
 26. مطالبه وجه اسناد تجاري (سفته، چك، قبض انبار، برات)
 27. تنفيذ  وصيت نامه
 28. اصلاح ويا تغيير شناسنامه(تغيير نام، تغيير سن و...)
 29. نصب وعزل قيم
 30. عزل ولي قهري
 31. طرح دعواي حجر

و سایر دعاوی و مسایل حقوقی