الزام به اخذ پایان کار

مدارك لازم جهت صدور پایانكار

 1. تكمیل وارائه فرم تقاضای اولیه توسط مالك (مالكین) یا وكیل قانونی مالك
 2. فرم گزارش كارشناس (چهار امضاء) كه به تأیید مسئولین ذیربط رسیده باشد.(مدت اعتبار گزارش كارشناس یكماه می باشد و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمدید آن الزامی است.)
 3. فرم گواهی مستحدثات و جزئیات ساختمان كه به تأیید كارشناس مربوطه رسیده باشد.
 4. تأیید فرم استحكام بنا و اعلام گزارشات مرحله ای از طرف مهندس ناظر(كه به تأیید واحد بایگانی رسیده باشد)و برای ساختمانهای 5 طبقه وبالتر گواهی امضاء كلیه مهندسین ناظر الزامی است.
 5. رأی كمیسیون ماده صد در صورت داشتن تخلف ساختمانی.
 6. فرم محاسبات عوارضات و جرائم كه به تأیید واحدهای مربوطه رسیده باشد.
 7. كپی فیش های پرداختی عوارضات متعلقه
 8. پاسخ استعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و تأیید خدمات شهری مبنی بر جمع آوری نخاله های ساختمانی
 9. فرم تأیید كیفیت ایمنی آسانسور(برای ساختمانهایی كه دارای آسانسور بوده وتاریخ صدور آنه بعد از 13/8/1382 باشد.)
 10. چنانچه مالك یا مالكین در سند مالكیت نقل وانتقال و تغییر نام شده باشند ارائه كپی سند مالكیت شش دانگ ، كپی شناسنامه مالك(مالكین) و در صورت داشتن وكیل قانونی ارائه كپی و كالتنامه و كپی شناسنامه وكیل الزامی است.در غیر اینصورت نیاز به ارائه كپی موارد مذكور نمی باشد.
 11. ارائه اصل شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)
 12. در صورتیكه مالك فوت شده باشد كپی گواهی انحصار وراثت به انضمام وكالتنامه متقاضی از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجازه نامه رسمی قیم لازم است.
 13. یك جلد پوشه روغنی

گواهی پایان کار

توجه: به همراه داشتن اصل سند مالكیت ، شناسنامه مالك و وكالتنامه قانونی در زمان تحویل مدارك و اخذ شناسنامه الزامی است.