ابطال شناسنامه - ابطال شناسنامه متوفي - نمونه دادخواست ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه ای که محتویات آن با واقع تطابق ندارد