نفقه - نفقه زن - نفقه در دوران عقد - نفقه فرزندان

رابطه نفقه و تمکین

تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است. ( تمكين خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در امور كلي زندگي مي باشد. )
در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. البته اثبات انفاق در صورتي كه دلايل مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است. اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد.

 

نفقه

حق حبس

در قانون عنوانی به نام حق حبس داریم. حق حبس یعنی مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او مي تواند از تمكين خودداري كند.

نکات:

  1. زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست.
  2. جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد.
  3. در عقد موقت نفقه وجود ندارد.

بحث اجرت المثل و نحله

اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد.

زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید

  • اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.
  • طلاق به خواست زوجه نباشد.
  • چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد. دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:
  1. کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.
  2. قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛ با تعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد. در غیر مورد اجرت المثل، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

نکات:

  • با وجود شرط ضمن عقد نکاح دایر بر تعلق نصف دارایی، تعیین اجرت المثل قانونی نیست و زوج مکلف است نسبت به انتقال نصف اموال خود اقدام نماید.