قرارداد - وکیل امور قراردادها - تنظیم قرارداد

خدمات حقوقی - امور قرارداد ها - قرارداد با وکیل - نمونه قراردادها

مشاوره حقوقی در زمينه انعقاد كلیه قراردادهای عمومی و خصوصی

  1. پشتيبانی اجرای قراردادها مستمد
  2. طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد
  3. مشاوره در زمينه تفسير و توصيف قراردادها
  4. قبول واجراي داوری در قراردادها

و ساير دعاوی و مسائل مربوط به قراردادها