کیفری و جزایی - خیانت در امانت - کلاهبرداری - سرقت - جعل

واحد کیفری و جزایی

 • كلاهبرداری
 • سرقت
 • خيانت در امانت
 • قتل
 • ضرب وجرح
 • رابطه نا مشروع
 • تجاوز به عنف
 • تصرف عدوانی
 • معامله معارض
 • انتقال و فروش مال غير
 • تحصيل مال نامشروع
 • معامله ربوی
 • جعل
 • استفاده از سند مجعول
 • تغيير كاربری غير مجاز
 • شهادت دروغ
 • توهين
 • تهديد به قتل
 • تهديد به طور كلی
 • افترا
 • ترك انفاق
 • عدم ثبت نكاح
 • دعاوی كيفری راجع به مسئوليت پزشكان
 • كودك آزاری


ساير عناوين و اعمال مجرمانه